جستجوی کارآگاهی (Moment Quest 2)

جستجوی کارآگاهی به شما اجازه ی بازیابی سریع سرنخ هایی در ویدئو را میدهد. این قابلیت را باید قدر دان سرآیند های داده ای دانست که به همراه هر تصویر دخیره میشوند.

در جستجوی کارآگاهی میتوان معیار های زیر را مشخص کرد:

  • حرکت در ناحیه ای خاص و یا ناحیه ی تعریف شده توسط کاربر

  • پرسه زدن یک شیء در یک ناحیه

  • وجود همزمان چندین شیء در یک ناحیه

  • حرکت از یک ناحیه به ناحیه ای دیگر

 

همچنین میتوان فیلتر های زیر را بر روی نتایج جستجو اعمال کرد:

  • اندازه شیء

  • رنگ شیء

  • جهت حرکت شیء

  • سرعت حرکت شیء