نگاشت سه بعدی

نگاشت سه بعدی این قابلیت به اپراتور ها اجازه داده تا دلایل بروز یک رویداد را بدون اینکه زمانی را صرف سوئیچ بین چیدمان های مربوط به صحنه های ویدئویی متفاوتی کنند، مورد نظارت قرار دهند. اپراتور ها میتوانند به صورت آنی، محل یک دوربین را که بر روی نقشه ی سایت قرار گرفته است تشخیص دهند. در این روش، موقعیت دوربین ها بر روی یک نقشه از محل مد نظر قرار میگیرد. این قابلیت به ما اجازه داده تا محل های مورد نظارت را به همراه دوربین هایی که این محل ها را مورد نظارت قرار میدهند، در یک نقشه مورد مشاهده قرار دهیم.

مد اشباع

در مد اشباع، اپراتور میتواند نماد های خاصی را که نماینده ی عنصر خاصی در یک صحنه میباشد(مانند نماد دوربین و غیره) بر روی نقشه ی محل نظارتی قرار داده و با کلیک بر روی آن نماد در نقشه، محلی که توسط دوربین مربوط به آن نماد مورد نظارت قرار گرفته است را مشاهده کند. همچنین در این مد اپراتور میتواند حرکت اشیاء را بر روی نقشه ردیابی کند.