معماری مایکروماژول

معماری مایکروماژول بدین معنا بوده که میتوان عملکرد و بخش های مختلف در نرم افزار را در ماژول های مجزا صورت داد. با این کار، هر ماژول مسئولیت بخش خاصی از نرم افزار را بر عهده میگیرد و در صورتی که هر کدام از این ماژول ها در عملکرد خود دچار مشکل شوند، باعث نمیشود تا سایر بخش ها از کار خود بایستند. این ویژگی باعث شده است تا بسته ی نرم افزاری Axxon Next نسبت به سایر محصولات مشابه در بازار، از ویژگی پایداری برخوردار باشد، چرا که در صورت از کار افتادن یک ماژول، سایر ماژول ها بکار خود ادامه میدهند.