ویدیو ها

Axxonsoft - Face Intellect

Axxonsoft - Face Intellect

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 4.25 MB
AxxonSoft parking LPR in Colombia

AxxonSoft parking LPR in Colombia

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 4.15 MB
Configuring a Microphone object

Configuring a Microphone object

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 17.58 MB
Configuring a Relay Object

Configuring a Relay Object

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 11.89 MB
Configuring a Sensor object_3

Configuring a Sensor object_3

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 1.40 MB
Configuring a Speaker object

Configuring a Speaker object

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 15.42 MB
Configuring a Telemetry object

Configuring a Telemetry object

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 12.74 MB
Configuring an E-mail message object

Configuring an E-mail message object

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 17.05 MB
Configuring Archives Lesson 1. Creating and Configuring Archives

Configuring Archives Lesson 1. Creating and Configuring Archives

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 29.87 MB
Configuring Archives Lesson 2. How to Create and Edit Schedules

Configuring Archives Lesson 2. How to Create and Edit Schedules

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 8.15 MB
Configuring Archives Lesson 3. How to Configure Recording to the Archive

Configuring Archives Lesson 3. How to Configure Recording to the Archive

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 23.21 MB
Configuring detection tools Lesson 1. Getting started with detection

Configuring detection tools Lesson 1. Getting started with detection

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 19.22 MB
Configuring detection tools Lesson 1. Getting started with detection

Configuring detection tools Lesson 1. Getting started with detection

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 19.22 MB
Configuring detection tools Lesson 2. Configuring audio analytics

Configuring detection tools Lesson 2. Configuring audio analytics

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 20.71 MB
Configuring detection tools Lesson 3. Configuring situation analysis detection tools

Configuring detection tools Lesson 3. Configuring situation analysis detection tools

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 55.84 MB
Configuring detection tools Lesson 3. Configuring situation analysis detection tools

Configuring detection tools Lesson 3. Configuring situation analysis detection tools

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 55.84 MB
Configuring Forensic Search of archives_2

Configuring Forensic Search of archives_2

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 23.36 MB
Configuring the user interface

Configuring the user interface

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 39.27 MB
Configuring users and roles

Configuring users and roles

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 24.63 MB
Demo Axxon Face 1 - Reconocimiento de rostros

Demo Axxon Face 1 - Reconocimiento de rostros

آخرین به روز رسانی 04 ارديبهشت 1393

 • سایز فایل: 4.76 MB