شبکه های کامپیوتری، امنیتی و مخابراتی

شرکت رهپویان چشم سوم همواره به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو و توانمند در زمینه نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری، امنیتی و مخابراتی مطرح بوده است.

عقد قرارداد با بسیاری از ارگانها، سازمان ها، وزارتخانه ها و سایر ادارات مهم و حیاتی سراسر کشور و رضایت کارفرمایان از نحوه عملکرد صحیح و مطابق با قرارداد این شرکت، حاکی از توانایی بسیار بالای این مجموعه در خدمات به شرح فوق می باشد.

لذا برخی از خدمات مورد نیاز در خصوص پروژه های پشتیبانی به شرح ذیل تشریح می گردد:

روشهای پشتیبانی :

 

 1. روش کلی بازدیدهای دوره ای  (Option)

 2. رفع نقص خارج از برنامه زمانبندی بازدیدهای دوره ای و چگونگی ارتباط با واحد پشتیبانی

 3. نمایندگان مستقر در استان

 4. ارتقاء نرم افزارهای سیستم

 5. نمونه فرمهای تأیید سلامت سیستم • روش کلی بازدیدهای دوره ای (Option)  :

با توجه به کیفیت و طول عمر بالای دستگاههای پیشنهادی از سوی این شرکت و با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی و آب و هوایی مناطق مختلف پروژه ها پیشنهاد می گردد برنامه بازدید از تمامی قسمتهای پروژه به صورت هر ----ماه یکبار در نظر گرفته شود و بدیهی است در صورت وجود مشکلات در سیستم به صورت مستقیم یا از طریق شرکت یا نمایندگان استانی نسبت به رفع سیستم اقدام گردد.

 

در بازدید های دوره ای نسبت به بازرسی و کنترل موارد ذیل اقدام میگردد:

 • نرم افزار دستگاه و مورد بررسی قراردادن اطلاعات ذخیره شده و تنظیمات سیستم از لحاظ صحت عملکرد

 • کنترل سیستمهای تهویه و فن دستگاه ها

 • کنترل ولتاژ های ورودی و خروجی دستگاه UPS (در صورت وجود)

 • کنترل باطری دستگاه UPS (در صورت وجود)

 • کنترل ترمینال  ، کانکتور ها و خطوط انتقال دیتا و برق

 • کنترل فن و سیستم تهویه رک

 • بررسی جانکشن باکسها

 • گرد و خاک زدایی داخل دستگاه های مرکزی به وسیله دستگاه کمپرس هوا • رفع نقص خارج از برنامه زمانبندی بازدید دوره ای و ارتباط با واحد پشتیبانی : 

با توجه به اهمیت موضوع در صحت و سلامت کارکرد سیستم ها بلافاصله پس از دریافت کتبی واحد پشتیبانی مبنی بر وجود اشکال در سیستم طبق برنامه زمانبندی تعیین شده در اسناد قرارداد از طریق یکی از نمایندگان استانی اقدام به رفع مشکل موجود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب به صورت مستقیم اقدام به رفع عیب سیستم می نماید.

 

 • نمایندگان استانی : 

با توجه به وجود نمایندگان در استان در هنگام عقد قرارداد لیست شرکتها و مسئولین ذیربط و پرسنل تابعه شرکتها به صورت کتبی به کارفرما جهت صدور مجوز و تردد به داخل ساختمانهای تابعه تقدیم می گردد.

بدیهی است آموزشهای لازم در سرویس و نگهداری و روش پشتیبانی سیستمهای مذکور طی کلاسهای دوره ای به نمایندگان استانی آموزش داده شده و افرادی در این زمینه به کار گرفته می شوند که از تجربه و دانش لازم برخوردار باشند.

 

 • ارتقاء نرم افزار سیستم : 

با توجه به ارتقاء و به روز رسانی نرم افزار دستگاهها توسط کمپانی سازنده تجهیزات که می توان زمانبندی آن را به طور متوسط به صورت سالیانه در نظر گرفت، در هنگام یکی از بازدیدهای دوره ای اقدام به تعویض نرم افزار سیستم و نصب نرم افزار نسخه جدیدتر می نماید و بدیهی است سیستم می تواند با قابلیتها و امکانات نرم افزاری به روز به کار خود ادامه دهد.