شبکه های مخابراتی و کامپیوتری

ارتباطات اساسی ترین نیاز بشر از ابتدا تاکنون بوده است که همواره دستخوش پیشرفت بوده است و در این مسیر به سمت فن آوری های دیجیتال در حال حرکت می باشد.

در این راستا شرکت رهپویان چشم سوم به لطف بهره گیری از دانش بالا و کارشناسان توانمند خود، آمادگی انجام هرگونه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری در زمینه شبکه های مخابراتی و کامپیوتری از مشاوره، طراحی، اجرا و نگهداری را دارا می باشد.