سیستم کنترل تردد

سیستمهای کنترل تردد به منظور افزایش سطح امنیتی ، حفاظتی و ساماندهی به تردد در ساختمان مد نظر به کار گرفته می شوند.

در این بخش کلیه امور نصب و راه اندازی اعم از نرم افزاری و سخت افزاری توسط کارشناسان این شرکت پس از تهيه طرح اجرايي و فازبندي پروژه و تهيه نقشه اجرايي و تعيين مسيرها و اخذ تائيد كارفرما انجام می شود.